Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.12.2015 року № 2-2/2015

м. Волочиськ

Про делегування окремих

повноважень районної ради

районній державній адміністрації

Керуючись п. 27 ч. 1 ст. 43 та ч. 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати Волочиській районній державній адміністрації наступні повноваження районної ради:

1) підготовка  і  внесення  на  розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових  програм  з  інших  питань,  проектів   рішень,   інших матеріалів  з  питань,  передбачених  статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного  розвитку  відповідно  областей  та  загальнодержавних програм   економічного,   науково-технічного,    соціального    та культурного розвитку України;

3) забезпечення  збалансованого  економічного  і  соціального розвитку    відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка  і  подання  до  відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і  пропозицій  до  проекту  Державного бюджету України;

5) сприяння інвестиційній  діяльності  на  території  району;

6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, на капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є складовими автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

7) залучення в порядку,  встановленому законом,  підприємств, установ та організацій,  які не належать до комунальної власності, до участі  в  обслуговуванні  населення  району, координація цієї роботи;

8) затвердження   маршрутів   і   графіків   руху   місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності,  узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;

9) підготовка  питань  про визначення у встановленому законом порядку території,  вибір,  вилучення (викуп) і надання землі  для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;

10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та  садибних  комплексів,  природних заповідників місцевого значення;

11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм  відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищними, міською радами;

12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених  пунктів;

13) забезпечення  відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння  відродженню  осередків  традиційної народної  творчості,  національно-культурних  традицій  населення, художніх промислів і   ремесел,   роботі   творчих   спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових  організацій,  які  діють у  сфері освіти,  охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;

14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом, підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

15) вжиття  необхідних  заходів  щодо  ліквідації  наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону,  інформування про  них населення,  залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;

16) координація  діяльності місцевих землевпорядних органів;

17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у   порядку   відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;

18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних   актів,   прийнятих   районною радою.

2. Рішення районної ради № 8-2/2010 від 02.12.2010 року «Про делегування окремих повноважень районної ради районній державній адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

 

Голова ради                                                  С.Пазюк