АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ «Про впорядкування орендних відносин»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Назва регуляторного акта «Про впорядкування орендних відносин»  Розробник  документа:  виконавчий апарат Волочиської районної ради

Контактний телефон: 4-14-45, 3-60-55

Проект рішення Волочиської районної  ради «Про впорядкування орендних відносин»  розроблено відповідно до Закону України « Про оренду державного та комунального майна», Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови КМУ «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

      Необхідність внесення змін до Положення про оренду комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста  Волочиського району пов’язана з тим, що було прийнято новий Закон України від 3 жовтня 2019 року № 157-IX, що регулює відносини у сфері оренди державного та комунального майна, що в кінцевому результаті ускладнює практичне користування цим документом. Таким чином враховуючи вищенаведене  необхідно внести зміни до цього нормативно-правового акту.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення про внесення змін до Положення є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при передачі в оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району і належить їм на правах комунальної власності. 

 Визначена мета не може бути досягнута діючим Положенням, що не в повній мірі відповідає вимогам сучасності, оскільки процедура передачі комунального майна в оренду надто ускладнена, непрозора та затягнена і тому вимагає внесення змін та доповнень

Цей регуляторний акт приймається з метою внесення доповнень у порядок набуття майна в оренду.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 2 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення механізму надання в оренду майна що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району з врахуванням внесених до нього змін, тобто затвердження цього проекту Положення. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Положенням, у разі його прийняття, буде передбачено:

- прозорий та відкритий процес передачі в оренду комунального майна, залучення широкого кола інвесторів до орендних операцій;

- спрощену процедуру передачі в оренду об’єктів комунальної власності;

- впровадження передачі права оренди майна через електронну  торгову систему ( далі ЕТС);

- вибір орендаря через відкритий конкурс на електронному аукціоні, де основним критерієм вибору переможця буде запропонована висока ціна;

- оприлюднення усіх договорів оренди в ЕТС.

Для реалізації проекту Порядку необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома комунальних підприємств районної ради про розробку нового Положення  про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району.

2. Організаційні – управлінню фінансів районної державної адміністрації здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Положення в частині своєчасності та повноти надходження коштів від передачі в оренду та наявність заборгованості із сплати орендної плати, подання  відповідної звітності у визначені терміни від керівників підприємств- орендавців.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, фінансовими та податковими органами, комунальними підприємствами, що виникають при здійснення останніми передачі в оренду об’єктів комунальної власності, встановити терміни сплати орендної плати та подання звітності про це.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту Положення достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.

Запровадження проекту Положення забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Впровадження у дію даного проекту регуляторного акта дає можливість:

- створити конкурентне середовище на ринку оренди нерухомості;

- отримати більше доходів від здачі комунального майна в оренду;

- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.

7. Строки дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого проекту регуляторного акту не обмежений, але в разі прийняття нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання, регуляторний акт буде переглянуто.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запровадженого Положення є:

- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення сплати за орендоване майно.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Місяць, наступний за першим звітним кварталом після прийняття акта; щоквартально.

 

Голова районної ради                                    Сергій Пазюк