Аналіз регуляторного акта «Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ,

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Назва регуляторного акта «Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку  (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює Волочиська районна рада,  до  районного бюджету у 2020 році.

 Розробник  документа:  виконавчий апарат Волочиської районної ради

Контактний телефон: 4-14-45, 3-60-55

Проект рішення Волочиської районної  ради  «Порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку  (доходу)  підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності  територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює Волочиська районна рада,  до  районного бюджету у 2020 році» розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з врахуванням положень  “Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року №138 зі змінами.

1.Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

На державному рівні не прийнято нормативного документу, який регулює порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка районної комунальної власності. Чинним законодавством передбачено, що даний порядок та норматив встановлюється відповідними радами.

У зв’язку з потребою визначення порядку відрахування комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету в поточному році, виникла необхідність у розробці та затвердженні на сесії районної ради проекту даного Порядку з метою збільшення надходжень до районного бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення про затвердження Порядку є нормативно-правовим актом, який спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними  підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо). 

Цей регуляторний акт приймається з метою:

- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними  підприємствами, або підприємствами,  у статутних фондах яких частка районної комунальної власності;

- збільшення надходжень до районного бюджету.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Вирішення проблеми зазначеної у пункті 2 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення механізму розрахунку та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку  у відповідності із вимогами чинного законодавства з обов’язковим врахуванням внесених до нього змін, тобто затвердження цього проекту Порядку. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Порядком, у разі його прийняття, буде передбачено:

- встановлення єдиної уніфікованої процедури відрахування комунальними підприємствами до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) ;

 - норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу);

Для реалізації проекту Порядку необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома комунальних підприємств районної ради про розробку  Порядку щодо відрахування комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).

2. Організаційні – Волочиському управлінню ГУ ДПС у Хмельницькій області здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог Порядку в частині своєчасності та повноти нарахування та сплати комунальними підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі
прийняття рішення
.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, фінансовими та податковими органами, комунальними підприємствами, що виникають при здійснення останніми відрахувань до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), встановити терміни здійснення зазначених відрахувань та подання звітності про це.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде уніфікація процедури здійснення відрахувань частини доходу, зокрема, чистого прибутку комунальними підприємствами до районного бюджету, зростання надходжень бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення таких відрахувань.

 Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного бюджету. Для виконання вимог запропонованого проекту Порядку достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб’єктам господарювання, громадянам та державі в цілому.

Запровадження проекту Порядку забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

Впровадження у дію даного проекту регуляторного акта дає можливість:

- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до районного бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежів;

- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.

7. Строки дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого проекту регуляторного акту не обмежений, але в разі прийняття нових законодавчих чи нормативних актів з цього питання, регуляторний акт буде переглянуто.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запровадженого Положення є:

- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними підприємствами.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Місяць, наступний за першим звітним кварталом після прийняття акта; щоквартально.

 

Голова районної ради                                    Сергій Пазюк