Комплексна програма по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування на 2017-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Волочиської

районної ради

від «___» _____ 2019 р.

№ ________________

 

  Комплексна програма

об’єднання зусиль Волочиської районної ради, Волочиської районної державної адміністрації, Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів, створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування  

на 2017-2020 роки 

І. Обґрунтування необхідності Комплексної програми                     

Комплексна програма об'єднання зусиль Волочиської районної ради, Волочиської районної державної адміністрації і Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017-2020 роки (далі Комплексна програма) розроблена на основі Закону України «Про державну податкову службу в Україні», Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755- VI " із змінами, Закону України «Про державний бюджет на 2016рік».

Комплексна програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки району, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення державних і соціальних потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва; нових робочих місць; збільшенню випуску якісних конкурентноздатних товарів; насиченню товарних ринків;  максимальному поєднанню інтересів СПД - платників податків з інтересами податкової служби, надходженню коштів до бюджетів всіх рівнів на основі добровільності виконання платниками своїх податкових зобов'язань; запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриттю та розслідуванню; створенню належних умов для надання  консультативної допомоги платникам податків у оформленні заяв, заповненні податкової звітності, надання інформації про реквізити рахунків для зарахування платежів до бюджетів, ставок податків та роз’яснень з питань оподаткування , прийняття звітних та інших документів платників.

                                                                   ІІ. Мета і основні завдання Комплексної програми

Комплексна програма об'єднання зусиль Волочиської районної ради, Волочиської районної державної адміністрації, Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017-2020 роки враховує створення нових технологій податкової діяльності податкової служби, які базуватимуться на використанні сучасної комп'ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати податків і скорочення розмірів тіньової економіки.

В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів, забезпеченню надходжень до бюджету усіх рівнів, яка враховує нову філософію партнерських відносин з платниками, пріоритетність добровільної сплати, включає основні завдання:

 • удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до бюджету;
 • удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи;
 • правове забезпечення профілактики злочинності;
 • удосконалення системи стягнення податків;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;
 • удосконалення роботи з платниками податків;
 • зміцнення матеріально-технічної бази податкової служби.

                           ІІІ.Очікувані результати

 Виконання Комплексної програми дасть змогу:      

-      розширити базу оподаткування за рахунок виявлення додаткових джерел наповнення  бюджетів усіх рівнів (аналіз роботи підприємств “мінімізаторів” та тих, що входять до груп “ризику);

- створити комфортні умови для платників району (якісне обслуговування СГД юридичних та фізичних осіб) та спростити процедури надання послуг;

-      створити умови для партнерських взаємовідносин податкової служби та платників податків;

-      забезпечити системність та стабільність процесу оподаткування, забезпечити зростання доходної частини державного та міського бюджетів за рахунок модернізації роботи Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області;

-      розширити інформаційне забезпечення кожної ланки податкової служби, що сприятиме автоматизації процесу оподаткування, ефективному використанню наявних людських ресурсів, дасть можливість порівнювати відомості з різних джерел з метою виявлення ухилень від сплати податків;

-      скоротити та ліквідувати податковий борг шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати,

-      формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДПС;

-      впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення;

 • підвищити ефективність запобігання порушенням законодавства в сфері оподаткування завдяки покращенню якості послуг по складанню податкової звітності, забезпеченню повної обізнаності податкового законодавства;

- підвищити оперативність та якість надання адміністративних послуг.

 

IV.Заходи Комплексної програми об'єднання зусиль Волочиської                      районної ради, Волочиської районної державної адміністрації, Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень

до бюджетів усіх рівнів

на 2017-2020 роки.

 1. Удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до районного бюджету.

 

 1. Виявляти додаткові джерела надходження платежів до бюджетів усіх рівнів. Всебічно аналізувати стан обсягів виробництва продукції, фінансово- економічний стан підприємств з метою мобілізації платежів до бюджетів усіх рівнів. За результатами аналізу та з врахуванням факторів, що негативно впливають на стан адміністрування податків та зборів, розробляти додаткові заходи щодо забезпечення надходжень до районного бюджету.

2017-2020 роки                                          ГУ ДПС  у Хмельницькій області,                                             

                                                                       Волочиська РДА

^

 1. Проводити роботу по скороченню кількості підприємств, що декларують від'ємне значення об'єкта оподаткування або його відсутність. Здійснювати моніторинг підприємств, які при значних сумах валових доходів, сплачують мізерні суми податку на прибуток.

2017-2020 роки                                            ГУ ДПС  у Хмельницькій області,

                                                                      Волочиська РДА

1.3. Вживати дієвих заходів, спрямованих на відпрацювання економічної сутності збиткової та безприбуткової фінансово-господарської діяльності шляхом проведення аналізу їх діяльності та співбесід з платниками, які мають неадекватні показники податкової та фінансової звітності (у рамках статті 78)

 

2017-2020 роки                                           ГУ ДПС  у Хмельницькій області,

                                                                      Волочиська РДА

1.4.  З метою упередження безпідставного відшкодування податку на додану вартість забезпечити контроль та комплекс заходів щодо правомірності відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість.

2017-2020 роки                                        ГУ ДПС  у Хмельницькій області

                        

1.5. Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої у електронному вигляді (на магнітних носіях, засобами Інтернет, тощо).      .

2017-2020 роки                                          ГУ ДПС  у Хмельницькій області       

1.6. Забезпечити організацію на високому рівні компанії декларування доходів, отриманих фізичними особами у попередньому році, насамперед за рахунок цілеспрямованої роботи податкових органів щодо підвищення якості обслуговування платників та забезпечення добровільної сплати податків.

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області  

1.7. Проводити аналіз зведених звітів про надання пільг в оподаткуванні, готувати висновки та пропозції, з метою виявленя резервів забезпечення бюджетних призначень та недопущення втрат районного бюджету.

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області,  

                                                                      Фінансове управління

2. Удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи.

 1. Удосконалити систему відбору платників для документальних перевірок та підвищити якість контрольно-перевірочної роботи, звернувши особливу увагу на тих суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ризик щодо несплати податків та зборів,невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на  органи податкової служби.

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області

2.2.Вживати заходів до підприємств, які за результатами роботи мали незначні податкові зобов’язання при великих обсягах господарських операцій, малу чисельність працюючих на підприємстві, відсутність основних фондів та інші фактори ризику.

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області

2.3.Здійснити комплекс заходів по забезпеченню дієвого контролю за своєчасністю отримання податкової звітності платників, а також за правомірністю надання податкових пільг і застосування ставок оподаткування.

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області

2.4.Забезпечити щорічне проведення моніторингу фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання, визначення економічного потенціалу та зростання виробничих потужностей цих суб'єктів, темпів зростання заробітної плати працівників, проведення перевірок відповідності середньої заробітної плати одного працівника до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

2017-2020 роки                                           ГУ ДПС  у Хмельницькій області,

                                                                     Волочиська РДА

2.5.Активізувати роботу із платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, детінізації виплати заробітної плати суб'єктами  підприємницької діяльності. Сприяти легалізації тіньової зайнятості населення району.Організувати комплексні перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань легалізації тіньової зайнятості населення району.

2017 рік                                                   ГУ ДПС  у Хмельницькій області

                                                                   Управління праці та соціального захисту

            населення РДА,

                2.6.Забезпечити проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств та громадянами - суб’єктами господарської діяльності щодо дотримання ними законодавства про працю на підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях щодо оформлення трудових відносин із найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій оплати праці, повної і своєчасної виплати заробітної плати та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску, погашення заборгованості по заробітній платі.

 

2017 рік                                                  ГУ ДПС  у Хмельницькій області,                                   

                                                                    Волочиська РДА

 

2.7. Проводити роботу щодо виявлення суб’єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб -підприємців, які виплачують заробітну плату у “конвертах”, ведуть подвійну бухгалтерію. Систематично запрошувати на постійно діючі спільні комісії суб’єктів підприємницької діяльності, які мінімізують заробітну плату розробляти заходи щодо покращення ситуації по виплаті заробітної плати та її максимальній легалізації здійснювати контроль за додержанням роботодавцями законодавства про працю.

2017-2020 роки                                        ГУ ДПС  у Хмельницькій області,                                                                                     Волочиська РДА        

     2.8. З метою наповнення бюджету, здійснювати контроль за суб’єктами господарювання щодо строків сплати, розмірів ставок місцевих податків і зборів у відповідності до прийнятих рішень  рад Волочиського району на відповідний період.  

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області    

2.9.Проводити роботу на предмет виявлення та вжиття заходів до підприємців, які здійснюють у сфері торгівлі, громадського харчування, надають транспортні перевезення, займаються виготовленням одягу без використання найманих працівників.

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області   

2.10.Забезпечити максимальне залучення суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю на ринках до переходу на спрощену систему оподаткування, за рахунок співпраці з керівниками ринків, проведення спільного розгляду наявних у суб'єктів господарської діяльності документів на право здійснення торгівлі.

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області   

2.11.Вживати заходів щодо наповнення бази нерухомого майна, яке належить громадянам, з метою його оподаткування.

2017-2020 роки                                          ГУ ДПС  у Хмельницькій області 

3.Забезпечення погашення податкових зобов'язань.

3.З метою упередження виникнення податкового боргу розглядати пропозиції підприємств і організацій щодо надання розстрочення податкових зобов'язань згідно вимог Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755- VI.

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області    

     3.З метою погашення податкового боргу суб'єктами підприємницької діяльності, які допустили несплату нарахованих зобов'язань,  здійснювати опис заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі.

2017-2020  роки                                        ГУ ДПС  у Хмельницькій області

 1. 3 метою погашення податкового боргу державних підприємств  боржників направляти подання органам управління таких підприємств про погашення податкового боргу за рахунок бюджетних коштів та інших заходів за допомогою засобів поштового зв’язку та ініціювати розірвання контрактів (трудових договорів) з керівниками таких підприємств.      

2017-2020  роки                                        ГУ ДПС  у Хмельницькій області

 1. З метою запобігання вчиненню правопорушень, пов’язаних з відчуженням заставного майна безпогодження з органами державної податкової служби посадовими особами підприємств-боржників, здійснити комплекс організаційно-правових заходів по недопущенню фактів самовільного відчуження майна з податкової застави та здійснювати постійний контроль за його збереженням.

2017-2020  роки                                          ГУ ДПС  у Хмельницькій області

 1. Вживати вичерпних організаційних заходів щодо упередження росту податкового боргу — повної сплати поточних і донарахованих податкових зобов’язань та забезпечити виконання нормативів скорочення податкового боргу.

2017-2020  роки                                          ГУ ДПС  у Хмельницькій області

 1. Систематично здійснювати контроль за проведенням роботи по відновленню платоспроможності та визнання банкрутами підприємств - боржників. Сприяти прискоренню процедури визнання банкрутами підприємств, у яких відсутні активи для погашення податкового боргу шляхом завершення процедури ліквідації та зняття з державної реєстрації таких підприємств боржників відповідно до діючих вимог.

2017-2020  роки                                          ГУ ДПС  у Хмельницькій області

3.7. Вживати заходів щодо стягнення податкового боргу з СГД фізичних та юридичних осіб шляхом направлення адміністративних позовів до суду про звернення стягнення податкового боргу на кошти та майно боржників.

2017-2020  роки                                          ГУ ДПС  у Хмельницькій області

 1. Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні та удосконалені роботи з платниками податків.

4.1. З метою забезпечення виконання функцій державної податкової служби створити комфортні умови для отримання адміністративних послуг для платників податків та належних умов праці для рацівників Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області.

 

2017-2020 роки                                         ГУ ДПС  у Хмельницькій області  

 

В.о.начальника  Головного управління                                           Валерій  КОНОВАЛЬЧУК

Державної податкової служби

 у Хмельницькій області

Додаток 1до Комплексної про грами

ПАСПОРТ

 

Комплексної програми мобілізації зусиль Волочиської районної ради, Волочиської районної державної адміністрації і Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на

2017-2020  роки

 

1

Розробник Програми

Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області

2

Відповідальний виконавець Програми

Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області

3

Учасники програми

Волочиська районна рада,

Волочиська районної державна адміністрація

4

Термін реалізації програми

2017-2020 рр.

5

Джерела фінансування Програми !

Районний бюджет

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  за рахунок коштів районного бюджету

120,0тис.грн.

 

В.о.начальника  Головного управління                                           Валерій  КОНОВАЛЬЧУК

Державної податкової служби

 у Хмельницькій області

Додаток 2

до Комплексної програми

ФІНАНСУВАННЯ

комплексної програми мобілізації зусиль Волочиської районної ради, Волочиської районної державної адміністрації і Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до бюджетів усіх рівнів на 2017-2020 роки.

 

Обсяг  коштів, які пропонується  залучити на  виконання  Програми

2017

2018

2019

2020

Усього витрат на

виконання Програми (тис.грн.)

Обсяг  ресурсів районного бюджету:

30,0

30,0

30,0

30,0

120,0

 

В.о.начальника  Головного управління                                           Валерій  КОНОВАЛЬЧУК

Державної податкової служби

 у Хмельницькій області

Додаток 3

до комплексної програми

Розразунок до п.1.5

 

тис.грн.

 

Наменування

Кількість шт.

Ціна

грн.

Сума

2017

2018

2019

2020

1

Комп’ютерна техніка

 

 

 

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Всього

 

 

 

20,0

20,0

20,0

20,0


Розрахунок до п.3.3, 3.4, 3.7

тис.грн.

 

Наменування

Кількість шт.

Ціна

грн.

Сума

2017

2018

2019

2020

1

Судовий збір, інформаційне забезпечення

 

 

 

10,0

10,0

10,0

10,0

 

Всього

 

 

 

10,0

10,0

10,0

10,0

 

В.о.начальника  Головного управління                                           Валерій  КОНОВАЛЬЧУК

Державної податкової служби

 у Хмельницькій області