Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Волочиській районній раді

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19.08.2014 року № 8 -29/2014

м. Волочиськ

 

Про затвердження

Положення про порядок акредитації

журналістів, працівників засобів

масової інформації при

Волочиській районній раді

Відповідно до статей 55, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 2 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", статей 3, 5, 26 Закону України "Про інформацію", враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій та президії, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Волочиській районній раді.(додається).

2. Загальному відділу районної ради забезпечити оприлюднення затвердженого Положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації при Волочиській районній раді  на офіційному веб-сайті районної ради та в районній газеті «Зоря».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради із питань регламенту, депутатської діяльності, етики, зв’язків з політичними партіями і об’єднаннями громадян.

 

 

Заступник голови ради                                               С.Пазюк

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від  19.08.2014р. № 8-29/2014

 

Положення

про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Волочиській районній раді

 

1. Загальні положення

1.1. Метою акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Волочиської районної ради (далі – районна рада), створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які виконують громадський обов'язок і забезпечують право громадян на інформацію.

1.2. Заявки на Акредитація представників ЗМІ приймаються організаційним  відділом виконавчого апарату районної ради (далі – організаційний відділ).

1.3. Акредитація здійснюється відповідно до Конституції України, законів України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", інших норм чинного законодавства України, та цього Порядку, і не може бути використана для введення цензури, іншого утиску свободи ЗМІ, обмеження прав громадян збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким доступним способом (окрім випадків, передбачених чинним законодавством України).

2. Право на акредитацію

2.1. Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників. Акредитація і перереєстрація раніше акредитованих журналістів на наступний рік проводяться щорічно. Позачергова реєстрація або перереєстрація акредитованих представників ЗМІ можлива у разі зміни цього Положення або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.2. У разі, коли особа, яка бажає бути акредитована, не належить до якогось конкретного ЗМІ, вона може бути акредитована на підставі заявки з пред'явленням нею відповідних документів, що підтверджують її професійний фах, або за рекомендацією професійного об'єднання, до якого вона належить.

3. Види акредитації

3.1. Акредитація може бути постійною та тимчасовою.

3.2. Постійна акредитація надається журналістам ЗМІ, які постійно висвітлюють роботу районної ради.

Як постійні кореспонденти акредитуються:

- штатні власні кореспонденти інформаційних агентств;

- штатні власні кореспонденти ЗМІ національного рівня;

- штатні кореспонденти місцевих ЗМІ – по одному журналісту і одному оператору від редакції телекомпанії; по одному журналісту від радіокомпанії; по одному журналісту і одному фотокореспонденту друкованих ЗМІ.

3.3. Тимчасова акредитація надається журналісту або технічному працівнику ЗМІ на термін, що не перевищує 30 днів. Тимчасова акредитація надається журналісту ЗМІ для виконання конкретного редакційного завдання, доручення про висвітлення роботи районної ради, або для заміщення постійно акредитованого журналіста, у разі його хвороби, відпустки, відрядження.

4. Порядок акредитації та взаємодії районної ради зі ЗМІ

4.1Організаційний відділ  інформує редакції ЗМІ про правила проведення акредитації або переакредитації.

4.2. Заявка на акредитацію подається у організаційний відділ на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для новостворених друкованих ЗМІ та друкованих ЗМІ, що акредитуються вперше) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ), дві фотокартки кожного з працівників, які акредитуються.

4.3. Заявка на акредитацію повинна містити наступні відомості:

- повне найменування ЗМІ;

- його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

- тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

- юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі поштовий індекс);

- прізвище, ім'я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

- номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

- прізвище, ім'я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

- прізвище, ім'я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон;

- вид запитуваної акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

4.4. Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не відповідає вимогам пунктів 4.2 і 4.3 цього Положення, до розгляду не приймається.

4.5. Заявки, направлені факсом і по електронній пошті, не розглядаються.

4.6. Рішення про акредитацію приймається на пленарному засіданні районної ради в терміни, що не перевищують 30 днів з дня отримання заявки на акредитацію.

4.7. ЗМІ або рекомендованому їм представнику може бути відмовлено в акредитації на наступних підставах:

- у разі включення в заявку на акредитацію відомостей про ЗМІ або його представника, що не відповідають дійсності;

- у разі подачі заявки на акредитацію не за встановленою формою;

- якщо представник ЗМІ, що рекомендується, раніше був позбавлений акредитації;

- якщо ЗМІ або представник, що рекомендується, в своїй професійній діяльності порушують положення статті 46 Закону України "Про інформацію", статті 3 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", статті 2 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статті 2 Закону України "Про інформаційні агентства".

Повідомлення про відмову в акредитації вручається представнику редакції за підписом голови районної ради. В повідомленні вказується причина, по якій відмовлено в акредитації.

Журналіст, працівник ЗМІ може оскаржити відмову в акредитації згідно з чинним законодавством.

4.8. Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради.

4.9. Акредитаційне посвідчення встановленого зразка (додаток 1) видається організаційним відділом особисто акредитованому журналісту або працівнику ЗМІ під підпис в книзі обліку акредитаційних документів (додаток 3).

Акредитаційне посвідчення дійсне протягом року з дня акредитації.

Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до приміщення районної ради та пленарні засідання районної ради.

4.10. Не пізніше, як за 2 місяці до закінчення терміну акредитації, ЗМІ повинно повідомити організаційний відділ про намір перереєстрації.

Для перереєстрації раніше акредитовані ЗМІ надають до організаційного відділу відповідну заявку (із зазначенням відомостей, передбачених у п.4.3 цього Положення).

У разі, якщо ЗМІ не пройшли перереєстрацію на наступний період його працівники вважаються такими, що не мають акредитації.

4.11. У разі звільнення журналіста або відкликання його акредитації за рішенням керівництва ЗМІ про це протягом трьох робочих днів з моменту втрати права на акредитацію керівництво ЗМІ зобов'язане письмово повідомити організаційний відділ. Редакція ЗМІ має право акредитувати на місце звільненого працівника іншого після повернення у загальний відділ раніше виданого акредитаційного посвідчення.

4.12. Про втрату акредитаційного посвідчення свого працівника керівництво ЗМІ зобов'язано в триденний термін письмово повідомити організаційний  відділ. Питання про відновлення акредитаційного посвідчення розглядається в індивідуальному порядку протягом одного тижня з дня надходження повідомлення і подачі нової заявки.

4.13. Організаційний відділ має право внести голові районної ради пропозицію про анулювання акредитації журналістів і працівників редакції ЗМІ, які припинили свою діяльність.

5. Права акредитованих журналістів

5.1. Акредитованим ЗМІ на період висвітлення сесійної діяльності районної ради надаються умови найбільшого сприяння у висвітленні діяльності Волочиської районної ради.

5.2. Акредитовані представники ЗМІ мають право:

- бути присутніми на пленарних засіданнях Волочиської районної ради і на засіданнях постійних комісій районної ради;

- одержувати в терміни, встановлені чинним законодавством України, відповіді на інформаційні запити;

- знайомитися з призначеними для публікації інформаційно-довідковими матеріалами;

- користуватися технічною апаратурою, необхідною для проведення аудіо - та відеозйомки;

- використовувати в установленому порядку відео- та фотоматеріали надані організаційним відділом для підготовки інформаційних повідомлень;

- використовувати в установленому порядку інформацію, одержану на офіційному веб-сайті Волочиської районної ради;

5.3. Акредитовані журналісти користуються всіма іншими правами, закріпленими за ними в законах України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

6. Обов'язки акредитованих журналістів

6.1. Акредитований журналіст зобов'язаний дотримуватись цього Положення, внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначених Регламентом Волочиської районної ради, порядку організації та проведення персональних зустрічей і бесід з керівниками та відповідальними працівниками виконавчого апарату районної ради.

6.2. При отриманні офіційних документів і матеріалів з метою їх широкого розповсюдження журналіст повинен утримуватися від порушення цілісності інформації, розповсюдження окремих положень документу, якщо тим самим порушується смислове значення інформації або офіційного документа невірним його тлумаченням.

6.3. Самоконтроль акредитованого журналіста, його особиста відповідальність за підготовку матеріалів офіційного характеру до розповсюдження в ЗМІ розглядається як неодмінна професійна вимога.

6.4. Не допускається втручання журналіста в хід заходу, на висвітлення якого він запрошений, якщо цей захід не організований спеціально для представників ЗМІ.

6.5. У випадках, визначених законодавством, а також регламентом заходу, що відбувається, може проводитися огляд і перевірка фото-, аудіо- та відеоапаратури. У разі невчасного прибуття для перевірки або залишення місця, виділеного для представників ЗМІ, журналіст може бути усунений від участі у висвітленні заходу, що проводиться.

6.7. Відеозйомка під час проведення прес-конференцій, брифінгів може проводиться з певних місць, що вказуються організаторами.

6.8. На окрему вимогу організаційного відділу акредитовані журналісти і працівники ЗМІ при виконанні професійних обов'язків на офіційних заходах зобов'язані дотримуватися ділового стилю одягу.

6.9. Акредитовані журналісти та працівники ЗМІ зобов'язані дотримуватись норм професійної етики, шанобливо ставитися до учасників заходів Волочиської  районної ради та своїх колег.

6.10. У місцях проведення офіційних заходів журналісти зобов'язані відключити голосовий виклик на мобільних засобах зв'язку.

6.11. Акредитовані журналісти зобов'язані виконувати всі вимоги, що пред'являються до них законами України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

7. Припинення (анулювання) акредитації

7.1. Якщо представник ЗМІ неодноразово допустив грубе порушення внутрішнього трудового розпорядку, то Волочиська  районна рада приймає рішення про припинення акредитації даного журналіста з додерженням вимог, передбачених цим Порядком.

7.2. Ініціювати процедуру припинення (анулювання) акредитації мають право депутати Волочиської районної ради, група депутатів або організаційний відділ.

7.3. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення (анулювання) акредитації вручається на вимогу журналіста чи працівника ЗМІ, і таке ж повідомлення одночасно надсилається до ЗМІ, в якому вони працюють. Журналіст, працівник ЗМІ може оскаржити це рішення згідно з чинним законодавством.

 

 

Заступник голови ради                                           С.Пазюк

 

Додаток 1

до Положення про порядок акредитації

журналістів, працівників засобів

масової інформації при Волочиській                                                                                                                             районній раді затвердженого

рішенням  районної ради

від  19.08.2014р. № 8-29/2014

Акредитаційне посвідчення

Лицьова сторона

Фото

М.П.

Назва видання _____________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові __________________________________

Посада__________________________________________________

Голова районної ради _________ ____________________________

 

                                        (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Зворотня сторона

Акредитований при Волочиській  районній раді на період висвітлення її сесійної діяльності

з «___» ____________ 20__ р.

по «___» ___________ 20__ р.

 

Голова районної ради ____________ ______________

                                       (підпис) (ініціали, прізвище)

 

 

Заступник голови ради                                           С.Пазюк

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок акредитації

журналістів, працівників засобів масової інформації при Волочиській  районній раді затвердженого рішенням районної ради

від  19.08.2014р. № 8-29/2014

 

Опис акредитаційного посвідчення

 

Посвідчення являє собою двосторонній прямокутник розміром 95 мм х 70 мм, виготовлений друкарським способом із твердого картону.

Посвідчення виготовляється кольоровим, а саме – із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Посвідчення має лицьову та зворотню сторону.

На лицьовій стороні зверху вниз розміщується:

- центровим способом надпис «Акредитаційне посвідчення» із зазначенням його серії та номеру;

- у правому куті – кольорова фотокартка особи, якій видається посвідчення;

- на лівій стороні – відомості щодо назви видання (ЗМІ), прізвище, ім'я, по батькові особи та займана посада.

Під зазначеними відомостями проставляється підпис голови районної ради, який скріплюється разом з фотокарткою гербовою печаткою.

На зворотній стороні посвідчення розміщуються:

- у лівому куті - надпис «Акредитований при Волочиській районній раді на період висвітлення її сесійної діяльності»;

- у правому куті проти надпису – дата видачі посвідчення та термін його дії.

Всі відомості виконуються чорним кольором.

Посвідчення ламінується термоплівкою.

 

Голова районної ради  _________  _________________

                                             (підпис)  (ініціали, прізвище)

 

 

 

Заступник голови ради                                           С.Пазюк

 

Додаток 3

до Положення про порядок акредитації журналістів, працівників засобів масової інформації при Волочиській районній раді

затвердженого рішенням районної ради

від  19.08.2014р. № 8-29/2014

 

Книга обліку акредитаційних документів

№ з/п____________________________________________________

Назва ЗМІ_________________________________________________

ПІБ представника ЗМІ______________________________________

Серія та № посвідчення_________________________________________

Дата видачі посвідчення____________________________________

Відмітка про отримання посвідчення______________________________

 

 

 

Заступник голови ради                                           С.Пазюк