Положення про президію Волочиської районної ради

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії районної ради

від 19.11.2015 р. № 8-1/2015

П О Л О Ж Е Н Н Я

про президію Волочиської районної ради

І. Загальні засади.

 1. Президія ради (надалі – президія) є  дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з основних питань діяльності районної ради, здійснює координацію роботи постійних комісій, розглядає питання поточної роботи ради в період між сесіями.
 1. Президія утворюється сесією ради і діє протягом строку повноваження ради. У своїй діяльності президія підзвітна раді. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу президії, положення про неї вносяться головою ради і затверджуються радою.
 1. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
 1. Очолює президію і головує на її засіданнях голова ради, а у разі його відсутності за його дорученням – заступник голови ради.
 1. Президія діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій обласної та районної рад, прийнятими у межах її компетенції та цим положенням.

 

ІІ. Організація роботи президії.

 1. Роботу президії ради організовує голова ради.
 1. Засідання президії скликаються головою ради (а у разі його відсутності – заступником голови ради) у міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал, і є правомочними, якщо в них беруть участь не менш, як половина від її загального складу.
 1. Члени президії беруть участь у засіданнях президії особисто. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії за його дорученням у засіданнях президії бере участь з правом вирішального голосу заступник голови або секретар відповідної комісії.
 1. Порядок денний засідання президії затверджується безпосередньо на засіданні президії.
 2. У засіданнях Президії мають право брати участь депутати районної ради, які не входять до її складу. За запрошенням голови районної ради у засіданнях Президії можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, голова та заступники голови райдержадміністрації, керівники її відділів та управлінь, міський, сільські голови, представники політичних партій та громадських організацій.

       Особи, запрошенні на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі президії участі не беруть.

 1. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:
 • погодження пропозицій щодо узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що виносяться на розгляд ради;
 • вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;
 • організація та контроль  виконання рішень ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень у зв’язку із запитами депутатів, наказами виборців, зверненнями громадян, тощо;
 • координацію діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;
 • сприяння діяльності депутатських груп і фракцій, депутатів, забезпечення умов для здійснення ними своїх повноважень;
 • підготовку пропозицій щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;
 • розгляд пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з райдержадміністрацією, радами інших рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.
 1. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають рекомендаційний характер. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії. Рішення і протоколи засідань президії підписуються головою ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради.

Рекомендації президії враховуються при прийнятті рішень районної ради та головою ради – у своїх розпорядженнях.

 1. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення  діяльності президії здійснює виконавчий апарат ради.

     

Голова ради                                 Пазюк С.М.