Положення про постійні комісії районної ради

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням сесії районної ради

№ 6-1/2015 від 19.11.2015 р.

Положення про постійні комісії районної ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом районної ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням її рішень.

1.2. Постійна комісія обираються радою з числа депутатів районної ради у складі голови і членів комісії. 

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії. Заступник голови постійної комісії і секретар комісії обираються на засіданні комісії. 

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови районної ради.

1.3. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.

1.4. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії.

1.5. Постійні комісії є відповідальними перед районною радою і їй підзвітними. Діяльність постійних комісій координує голова районної ради,  його заступник, президія районної ради.

1.6. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими комісіями ради.

1.7. Засідання постійних комісій скликаються головою комісії відповідно до затверджених планів роботи комісій, або за дорученням районної ради, голови ради, заступника голови, або за власною ініціативою і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.8. Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.9. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

 1. Голова постійної комісії

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2. Скликає і веде засідання комісії .

2.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії .

2.4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії .

2.5. Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії .

2.6. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії .

2.7. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії .

2.9. Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради, забезпечує гласність в роботі комісії .

2.10. Представляє постійну комісію в президії районної ради;

2.11. Підписує документи постійної комісії;

2.12. За дорученням членів комісії виступає з доповідями і співдоповідями на сесіях ради.

2.13. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії .

3. Заступник голови постійної комісії:

3.1. Виконує за дорученням голови окремі його функції та завдання по підготовці питань на чергові засідання постійної комісії;

3.2. Допомогає голові комісії у проведенні різних організаційних заходів;

3.3. Виконує обов’язки голови постійної комісії у разі його відсутності.

 1. Секретар постійної комісії:
  1. Веде протоколи засідань і діловодство комісії;
  2. Забезпечує технічну підготовку питань та членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;
  3. Веде облік участі членів комісії в її роботі, виконання членами комісії даних їм доручень;
  4. Підписує разом з головою постійної комісії протоколи засідань комісії;
  5. Контролює виконання планів роботи постійної комісії.

 

 1. Права та обов’язки членів постійної комісії:
  1. Члени постійної комісії зобов’язані:
 • бути присутніми на засіданні постійної комісії, до складу якої вони входять;
 • брати участь у роботі постійної, підготовчих комісій і робочих груп;
 • виконувати доручення голови комісії та доручення, визначені рішеннями постійної комісії;
  1. Члени постійної комісії мають право:
 • вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійної комісії питань, у відповідності до чинного законодавства;
 • брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків та підготовці проектів рішень ради;
 • викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

 

6. Організація діяльності постійної комісії

6.1. Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.

6.2. Постійна комісія за дорученням районної ради, голови ради, заступника голови, або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ та організацій які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

6.3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

6.4. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії .

6.5. В протоколі зазначаються:

- номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

- прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список  запрошених осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

- порядок денний засідання;

- розглянуті питання порядку денного, список депутатів і запрошених, які виступили під час їх обговорення, короткий зміст їх виступів;

-документи, які розглянуті на засіданні постійної комісії;

- результати голосування з питань порядку денного;

- прийняті рекомендації, висновки і рішення.

До протоколу додаються розглянуті постійною комісією документи та  виступи доповідачів (співдоповідачів).

Протоколи засідань постійних комісій є офіційними документами, що підтверджують прийняття рекомендацій, висновків та рішень комісій і зберігаються у встановленому порядку.

6.6.У засіданнях постійних комісій можуть брати участь депутати районної ради, які не входять до складу даної комісії, з правом дорадчого голосу, а також на запрошення комісії депутати інших рад, представники органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, трудових колективів. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

6.7. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

6.8. Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань.

6.9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників апарату ради.

6.10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, голови районної ради, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

6.11. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Напрямки діяльності постійних комісій

 

7.1. Постійна комісія з питань законності, депутатської діяльності, етики, взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, політичними партіями та громадськими організаціями за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян району;

5) питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;

6) питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

7) питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами органів місцевого самоврядування вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;

8) питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, громадськими та політичними організаціями;

9) пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради.

10) здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

11) питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

7.2. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,бюджету, фінансів та управління комунального власністю за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

4) здійснює контроль за своєчасним виконанням доходної та видаткової частин районного бюджету та витрачанням бюджетних коштів за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

5) систематично інформує районну раду про хід виконання районного бюджету;

6) попередньо розглядає та вносить рекомендації щодо розподілу дотацій та субвенцій між бюджетами територіальних громад району;

7) спільно з постійними комісіями районної ради здійснює контроль за використанням коштів на фінансування районних цільових програм;

8) готує і подає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, прокуратури і суду з питань, що належать до її відання;

9) аналізує залучення додаткових джерел надходжень до бюджету та ефективність використання бюджетних коштів;

10) координує діяльність учасників бюджетного процесу при підготовці проекту районного бюджету на наступний рік;

11) попередньо розглядає про порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)  підприємств, установ, організацій,що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста Волочиського району, управління якими здійснює Волочиська районна рада, до районного бюджету;

12) питання створення, реорганізації та ліквідації підприємств комунальної власності;

        13) питання про стан та ефективне використання комунальної власності;

14) розглядає інші питання, які віднесені до відання постійної комісії.

 

7.3. Постійна комісія з питань промисловості, будівництва, енергетики, транспорту, зв’язку та розвитку підприємництва за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання господарської діяльності підприємств;

4) питання економічної стабілізації промисловості;

5) питання транспортного обслуговування;

6) питання розвитку всіх видів зв’язку;

7) питання залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;

8) питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

7.4. Постійна комісія з питань агропромислового комплексу, екології, охорони природи, землекористування та соціального розвитку села за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) проекти районних програм охорони довкілля;

4) проекти програм землекористування та соціального розвитку села;

5) питання підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду районного значення;

6) питання здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;

7) організація землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;

8) інші питання, які виносяться на розгляд ради.

 

7.5. Постійна комісія з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

4) питання створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

5) питання ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

6) питання про стан та розвиток фізкультури і спорту, молодіжних проблем, туризму та інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

7.6. Постійна комісія з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

1) проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

2) звіти про виконання програм і бюджету;

3) питання створення умов для розвитку культури;

4) питання сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

5) питання забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;

6) питання реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

7) питання забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

8) питання внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я;

9) питання поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

10) питання взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

11) питання про стан та розвиток освіти, культури, охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення та інші питання, які вносяться на розгляд ради.

 

 

 

Голова ради                                                    С.Пазюк