Положення про балансову комісію

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про балансову комісію

 

1. Загальні положення

 1. Метою роботи балансової комісії (далі – Комісія) є посилення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Волочиського району (далі – підприємства) шляхом проведення всебічного аналізу і оцінки результатів виробничо-господарської діяльності цих підприємств, забезпечення своєчасного виявлення чинників, що впливають позитивно, і таких, що зумовлюють зниження ефективності господарювання та прийняття рішень, спрямованих на поліпшення роботи підприємств.
 2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної ради у складі від 10 до 15 чоловік, до якої входять: голова районної ради, заступник голови районної ради, інші працівники районної ради (за потребою), представники від райдержадміністрації (за згодою), Фінансового управління райдержадміністрації (за згодою), Управління Пенсійного фонду в Волочиському районі (за згодою), Волочиського відділення Хмельницької МДПІ (за згодою), голови постійних комісій районної ради (за потребою), інші спеціалісти установ та організацій (за потребою).
 3. У своїй роботі Комісія керується чинним законодавством України, постановами Кабінету Міністрів та іншими нормативно-правовими актами органів державної і місцевої влади, а також цим Положенням.

 

2. Повноваження Комісії

 1. Розглядає та аналізує найбільш важливі питання виробничо – фінансової діяльності підприємств.
 2. Виявляє причини незадовільної виробничо – фінансової діяльності підприємств і вносить необхідні пропозиції щодо їх усунень.
 3. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, своєчасною виплатою заробітної плати, виконанням податкових зобов‘язань та повнотою сплати внесків до фондів соціального страхування.
 4. Здійснює постійний контроль за виконанням підприємствами рішень і рекомендацій Комісії.

 

3. Організація роботи

 1. Звітним періодом для проведення Комісії є: І квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
 2. організаційною формою роботи Комісії є її засідання, які проводяться не рідше одного разу в півріччя.
 3. Засідання Комісії здійснюється згідно графіка, затвердженого головою Комісії, про що керівники підприємств інформуються секретарем Комісії за 3 дні до проведення засідання.
 4. На засіданнях Комісії проводиться аналіз показників фінансово – господарської діяльності підприємств та приймаються відповідні рішення.
 5. Підготовка матеріалів о засідання Комісії покладається на керівника підприємства, діяльність якого розглядається та секретаря Комісії.

Матеріали повинні складатися з:

 • інформації (згідно таблиці);
 • доповіді керівника підприємства.
 1. На засіданні Комісії згідно графіка запрошуються керівник (в.о. керівника) підприємства, можуть бути запрошені заступник(и) керівника та головний бухгалтер підприємства.
 2. У роботі Комісії можуть брати участь спеціалісти підприємств, депутати районної ради.
 3. Регламент проведення Комісії;
  • звіт керівника підприємства;
  • розгляд виконання фінансового плану;
  • розгляд інформації за результати перевірок (за наявності);
  • запитання членів Комісії і обговорення проблемних питань;
  • розгляд питань розвитку підприємства;
  •  прийняття рішення.

 

 1. Порядок складання звіту керівника підприємства
 2. Звіт керівника повинен охоплювати питання:

а) виконання виробничої програми:

 • виконання планових засідань з обсягів послуг, що надаються, в тому числі по видам діяльності (план, факт за звітний період та за відповідний період минулого року) в натуральному та вартісному вигляді;
 • вартість основних фондів, їх стан, аналіз використання основних фондів;

б) тарифна політика:

 • розміри та обґрунтованість величини діючих тарифів на послуги;
 • аналіз відшкодування витрат окремих видів послуг;

в) аналіз фінансових показників:

 • план, факт звітного періоду та наліз динаміки в порівнянні з відповідним періодом минулого року доходів отриманих від наданих послуг, фінансовий результат;
 • кредиторська заборгованість постачальникам, перед бюджетом, позабюджетними фондами, іншим кредиторам;
 • дебіторська заборгованість та заходи, що вживаються по її стягненню;
 • суми штрафів та пені (вказати причини);
 • інвестиційна діяльність;
 • собівартість окремих видів послуг;
 • рентабельність окремих видів послуг;
 • рентабельність та ліквідність;

г) показники з праці:

 • чисельність працівників за підрозділами;
 • середня заробітна палат працівників підприємства;
 • стан розрахунків по заробітній платі;

д) охорона праці:

 • стан техніки безпеки та охорони праці на підприємстві;
 • захворювання, травматизм;

е) завдання, що стоять перед підприємством та заходи, направлені на виконання поставлених завдань.

 

5. Прийняття рішень і контроль за їх виконанням

 1. Під час аналізу фінансово – господарської діяльності підприємства розглядається виконання основних техніко – економічних показників: обсяги виробництва, доходи, витрати, чисельність, стан основних засобів, фонд оплати праці, облікова і тарифна політика тощо.
 2. За результатами проведеної Комісії надається оцінка фінансового стану підприємства і приймається рішення про затвердження результатів діяльності підприємства.
 3. Проект рішення Комісії готує секретар за поданням членів комісії. Пройняті на засіданні рішення оформлюються протоколами, які підписуються головою і секретарем Комісії.
 4. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 50% членів комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.
 5. Протоколи доводяться секретарем до відома членів Комісії та керівників підприємств протягом десяти робочих днів з дня проведення засідання. У випадку незгоди з прийнятим рішенням член комісії чи керівник підприємства мають право викласти в письмовому вигляді свою думку, які належить обов‘язково приєднати до протоколу засідання Комісії.
 6. За підсумками роботи підприємства за звітний період Комісією надається оцінка роботи підприємства, може бути надано рекомендації щодо покращення ефективності діяльності підприємства, пропозиції керівнику підприємства про притягнення до відповідальності конкретних посадових осіб підприємства або рекомендовано голові районної ради розглянути питання про накладення стягнення або преміювання керівника підприємства.
 7. Керівники підприємств зобов‘язані оперативно надавати звіти про виконання рекомендацій комісії та щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітний, подавати інформацію згідно таблиці з пояснюючою запискою (додається).
 8. У разі потреби, на виконання рішень Комісії приймається відповідне рішення районної ради чи розпорядження голови районної ради.
 9. Комісія вносить свої пропозиції районній раді чи її органам для прийняття відповідного рішення.

 

 

 

 

 

Додаток

до Положення про балансову комісію

 

Інформація

про фінансово – господарську діяльність

_________________________________________________________________________________

(назва підприємства)

Доходи (тис.грн.)

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1. Всього доходу:

 

 

1.1. Вартість послуг, виконаних робіт

 

 

1.2. Отримано за послуги, роботи

 

 

1.3. Інші доходи

 

 

Витрати (тис.грн.)

 

 

2. Всього витрат:

 

 

в тому числі:

2.1. Рівень відшкодування витрат тарифами, %

 

 

2.2. Енергоносії

 

 

2.3. Заробітна плата

 

 

2.4. Подати

 

 

2.5. Інші

 

 

Заборгованість (тис.грн.)

 

 

3. Дебіторська, всього:

 

 

в тому числі:

3.1. Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи , послуги

 

 

3.2. Розрахунки із податків та платежів

 

 

3.3. Розрахунки із страхування

 

 

3.4. Розрахунки з відшкодування завданих збитків

 

 

3.5. Розрахунки за спеціальними видами платежів

 

 

3.6. Розрахунки з підзвітними особами

 

 

3.7. Розрахунки за іншими операціями

 

 

4. Кредиторська, всього:

 

 

 в тому числі:

4.1. Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

 

 

4.2. Розрахунки за спеціальними видами платежів

 

 

4.3. Розрахунки із податків та платежів

 

 

4.4. Розрахунки із страхування

 

 

4.5. Розрахунки із заробітної плати

 

 

4.6. Розрахунки з підзвітними особами

 

 

4.8. Розрахунки за депозитними сумами

 

 

4.9. Розрахунки за іншими операціями

 

 

 

 

_________________

(дата)

 

___________________

(підпис)

 

______________________

(прізвище, ініціали керівника)